Finland Sweden United Kingdom Russian Federation Poland Arabic Estonia Latvia Lithuania

Luftningens ABC – luftare     Energieffektiva Lösningar för Hantering av Avloppsvatten

H2O är den allra viktigaste föreningen för människor och för allt levande. Det är livets ”Elixir”.

Vattnet förorenas oftast till följd av människans handlingar. Föroreningen av vattnet orsakar allvarliga följder och sjukdomar. Avloppsvattnet måste renas innan det leds tillbaka till vattendragen.

Nuförtiden är det runt om i världen populärt att hantera industriellt och kommunalt avloppsvatten med en biologisk process eller den ”aktivslamprocess” som även förekommer i naturen. I luftningsbassängen utförs den egentliga biologiska reningen av slammets naturliga bakterier. Bakterierna behöver syre (O2) för att upprätthålla sin metabolism. Syftet med luftningen är både att överföra en tillräcklig syremängd till vätskefasen, och att upprätthålla den omblandning av aktivslammet som krävs i luftningsbassängen.

Den största energiförbrukaren i ett avloppsreningsverk är oftast luftningen, som tar cirka 50-65 % av hela energiförbrukningen. Många undersökningar och våra breda praktiska erfarenheter visar att ett rätt planerat, optimerat, väl opererat och servat luftningssystem för små bubblor minskar luftningens energiförbrukning med upp till 50 % jämfört med vanliga luftningssystem.

  • SOTR (standard oxygen transfer rate) = syreöverföringshastighet till rent vatten i standardförhållanden, kgO2/h •
  • AOR (actual oxygen requirement) = processens syrebehov, kgO2/h •    
  • SOTE (standard oxygen transfer efficiency) = syreöverföringseffektivitet i standardförhållanden, % •
  • SAE (standard aeration efficiency) = luftningseffektivitet i standardförhållanden, kgO2/kWh •    
  • AE (aeration efficiency) = luftningseffektivitet i processförhållanden, kgO2/kWh •    
  • DD (diffuser density)  = luftartäthet eller luftarnas aktiva yta / bassängens yta, % •
  • DWP (dynamic wet pressure) = luftarnas tryckförlust under vatten, kPa/mbar/cmH2
luftmängd, lufttillförseln, Luftslitsarna, gummimembranluftaren, luftaren, lufthål, rörmembranluftare, luftbild, luftbubblor, luftledningen, luft, YTLUFTARE, luftningsutrustning, Luftningsutrustningen, luftningprocess, luftflödet, Membranluftare, Keramiska luftare, luftare,luftning, tallriksluftare, tubluftare.

Permanent link to this article: https://www.waterplan.se/luftningens-abc/