Hydrocyklon

luftningseffektivitet

Hydrocyklon

Den kraftiga spiralströmningen i en hydrocyklon separerar och klassificerar fasta partiklar och vätskor med olika specifik vikt. Den optimerade konformen och placeringen av ingång och utgång ger vätskeströmningen en flödesbana som följer en ned- och uppgående dubbelspiral inne i cyklonen. Huvudströmningen stiger upp i centrum av cyklonen och avgår genom utgången placerad centralt i cyklonens övre gavel. Föroreningar och fasta partiklar, den s.k. apex-strömningen, går ut i cyklonens spets. Spetsen är utbytbar och öppningen kan justeras för optimering av rejektströmmen. Rejektströmmen utgör typiskt 2…5 % av strömningen genom cyklonen. Hydrocyklonen fungerar som ett effektivt dynamiskt filter i en mängd olika tillämpningar. Cykloner kräver endast ett minimum av tillsyn och behöver normalt inte backspolas eller renas.

Filtercyklon

Filtercyklonen är en filtreringsapparat för noggrann och ekonomisk filtrering av vätskeströmmar utan användning av filtreringsmassor eller byteskrävande filterpatroner.

I filtercyklonen kombineras den dynamiska separationskapaciteten av partiklar i en hydrocyklon med precisionsfiltreringen i ett filterelement. Apparaten utnyttjar vätskans spiralströmning för grovseparation och kontinuerlig spolning av filterytan. Filtercyklonen kan användas i kontinuerlig drift med rejektström för utfiltrerat slam eller i intermittent drift med backspolningsintervaller. Filterelementet är mycket hållbart och består av en sintrad titanmatris, formad att svara mot cyklonens höjd. Filtercyklonen kan erhållas i olika filtreringsgrader 2 μm…40 μm. Tekniken har flera tillämpningar inom vatten och avlopp, för värme- och kylprocesser samt processindustri.

Inblandning och syrsättning

Den laminära strömningen med klassificeringseffekt i en hydrocyklon lämpar sig för inblandning. En homogen vätska som strömmar genom en cyklon ordnar sig i lager eller laminärt, där de olika skikten har olika strömningshastighet. Lösliga substanser eller ämnen med olika specifik vikt som tillförs strömningen utsätts för stark skjuvning och tryckvariationer mellan de olika lagren i den laminära strömningen. Upplösningen och den mekaniska blandningen blir därmed effektiv och snabb.

Även tillförsel av gaser, t.ex. luft i en vätska är möjlig med effektiv inblandning i den laminära strömningen. Luft kan sugas in i vätskeströmmen med ejektor från atmosfären eller med tryckassistans och därefter ledas in i en dispersionsenhet bestående av en eller flera i serie kopplade slutna hydrocykloner. Luft inblandad i vatten bryts där ner till mikrobubblor, vilket ökar effekten i dispersionsvätskan. Processen kan även kombineras med inblandning av kemikalier.

Recirkulation av vatten

Recirkulation och återvinning av process- och tvättvatten är ett effektivt sätt att spara kostnader och begränsade resurser, och att värna om miljön. I ett fungerande recirkulationssystem för vatten ingår flera behandlingsfaser, som sedimentering, partikelseparation i hydrocyklon, syrsättning med flotationsseparation och kontrollerad biologisk nedbrytning. De olika faserna väljs enligt behov och dimensioneras fallspecifikt. Välfungerande system behöver inte tillsats av kemikalier eller näringsämnen, eller utbytbara filter. I recirkulationssystem för vatten kan höga återanvändningsgrader uppnås, och anläggningarna är ofta mycket lönsamma.

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania