Avloppsvatten allmän beskrivning av ett luftningsprojekt

H2O är den allra viktigaste föreningen för människor och för allt levande. Det är livets ”Elixir”.

Vattnet förorenas oftast till följd av människans handlingar. Föroreningen av vattnet orsakar allvarliga följder och sjukdomar. Avloppsvattnet måste renas innan det leds tillbaka till vattendragen.

Nuförtiden är det runt om i världen populärt att hantera industriellt och kommunalt avloppsvatten med en biologisk process eller den ”aktivslamprocess” som även förekommer i naturen. I luftningsbassängen utförs den egentliga biologiska reningen av slammets naturliga bakterier. Bakterierna behöver syre (O2) för att upprätthålla sin metabolism. Syftet med luftningen är både att överföra en tillräcklig syremängd till vätskefasen, och att upprätthålla den omblandning av aktivslammet som krävs i luftningsbassängen.

Den största energiförbrukaren i ett avloppsreningsverk är oftast luftningen, som tar cirka 50-65 % av hela energiförbrukningen. Många undersökningar och våra breda praktiska erfarenheter visar att ett rätt planerat, optimerat, väl opererat och servat luftningssystem för små bubblor minskar luftningens energiförbrukning med upp till 50 % jämfört med vanliga luftningssystem.

  • SOTR (standard oxygen transfer rate) = syreöverföringshastighet till rent vatten i standardförhållanden, kgO2/h •
  • AOR (actual oxygen requirement) = processens syrebehov, kgO2/h •    
  • SOTE (standard oxygen transfer efficiency) = syreöverföringseffektivitet i standardförhållanden, % •
  • SAE (standard aeration efficiency) = luftningseffektivitet i standardförhållanden, kgO2/kWh •    
  • AE (aeration efficiency) = luftningseffektivitet i processförhållanden, kgO2/kWh •    
  • DD (diffuser density)  = luftartäthet eller luftarnas aktiva yta / bassängens yta, % •
  • DWP (dynamic wet pressure) = luftarnas tryckförlust under vatten, kPa/mbar/cmH2.

luftare luftningseffektivitet– ALLMÄN BESKRIVNING AV ETT LUFTNINGSPROJEKT

Vid valet av rätt luftartyp beaktas avloppsvattnets temperatur, vattendjupet i bassängen, strömningarna i bassängen, blandarna, formen på bassängens botten och bottenmaterialet, huruvida avloppsvattnet innehåller ämnen som kan skada luftarna, luftmängderna osv.

Beräkningen av syrebehovet i luftningsbassängerna i ett avloppsreningsverk utförs i allmänhet av processplanerare.

Resultatet av beräkningen visar syrebehovet per bassäng eller område. Det är önskvärt att syrebehovet vid luftningen även anges som SOTR-värde (kgO2/h), eftersom tillverkarna av luftningsutrustning testar luftarnas prestationsförmåga genom standardenliga tester i rent vatten (dricksvatten). Testresultaten visar luftarnas/luftningssystemens syreöverföringshastighet SOTR och syreöverföringseffektivitet SOTE (%).

Planeraren/leverantören av luftningssystemet ska vid planeringen beakta de

ovannämnda kraven på syreöverföringseffektiviteten och planera systemet så att syreöverföringskapaciteten är tillräcklig. Dessutom måste man vid planeringen av luftningen se till att blandningseffektiviteten är tillräcklig, så att slammet förblir suspenderat under alla förhållanden.

Efter den här fasen börjar den fysiska planeringen av systemet. Slutkunden måste överlämna detaljerade ritningar av luftarbassängerna. Dessutom måste man få en detaljerad lista över kundens krav beträffande luftningssystemets slutliga placering i bassängerna, där man beaktar bassängens karaktär innan man utarbetar de slutliga CAD-ritningarna. Ritningar över luftningssystemets placering i bassängerna underlättar produktionen, förpackningen, transporten och installationen av utrustningen. Allt detta sparar mycket tid när de ovannämnda planerna är korrekt gjorda.

En klok planering beaktar att systemet ska kunna underhållas och återvinnas. Användaren av luftningssystemet ska omsorgsfullt sätta sig in i anvisningarna om installation och idrifttagande av luftningssystemet, till exempel de gränser för luftmängden som har angetts för luftningssystemet i olika driftsituationer.

Vi rekommenderar drifttagnings-/serviceutbildning.

FinlandSwedishEnglishSaudi ArabiaPolandRussiaEstoniaLatviaLithuania